مددجویان در مرکز توانمندسازی نور
ازدواج آگاپتیک

در راستای کمپین ازدواج آگاپتیک بازدید مدیران آگاپه از مرکز توانمند سازی نور

در راستای اجرای کمپین ازدواج آگاپتیک همکاری مرکز توانمندسازی نور(متن) زیرمجموعه موسسه نورالزهرا با آگاپه در راستای توانمندسازی و اشتغال زایی برای اقشار ...